Zaplecze budowy

Prace budowlane, które są niezbędne do skonstruowania nowego budynku, trwają nawet kilkanaście miesięcy, w zależności od wielkości budynku oraz stosowanej technologii. Pracownicy, którzy budują budynek muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy. Oznacza to, że na placu budowy musi zostać przewidziane zaplecze socjalne. Za stworzenie takiego miejsca odpowiada przede wszystkim kierownik budowy. Pomieszczenia socjalne powinny obejmować elementy sanitarne, toalety, prysznice oraz pomieszczenia, w których pracownicy mogą odpocząć i zjeść posiłek. Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest stworzenie baraku socjalnego. W tym przypadku mamy kilka możliwości. Barak socjalny można kupić w postaci gotowego obiektu, można go również wynająć. Nie ma również zastrzeżeń, co do tego, by barak taki wznieść samodzielnie. Warto wiedzieć, iż barak socjalny należy do obiektów budowlanych o charakterze tymczasowym. To sprawia, że do jego budowy nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowy. Pomimo to budowę lub postawienie na placu budowy gotowego baraku należy zgłosić odpowiedniemu terytorialnie staroście powiatowemu. Wraz z zgłoszeniem podana powinna zostać data rozebrania budynku tymczasowego.

Tablica budowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plac budowy musi zostać odpowiednio oznaczony. Podstawowym i obowiązkowym sposobem oznaczania budowy jest umieszczenie budowlanej tablicy informacyjnej. Tablica ta musi znajdować się w miejscu dobrze widocznym i odpowiadać wymogom zapisanym w ustawie Prawo Budowlane. Tablica informacyjna budowy powinna mieć kształt prostokątny. Jej szerokość nie może być mniejsza niż 70 cm, a wysokość 90 cm. Tło tablicy powinno zostać wykonane w kolorze żółtym, natomiast wszelkie napisy w kolorze czarnym. Napisy muszą być sporządzone w sposób trwały i czytelny. Na tablicy informacyjnej budowy umieszcza się wiele bardzo istotnych informacji. Po pierwsze muszą one dotyczyć rodzaju prowadzonych budowlanych oraz adresu prowadzenia prac, czyli adresu działki, na której znajduje się plac budowy. Poza tym, tablica musi zawierać wyszczególniony numer decyzji o pozwoleniu na budowę. Istotna jest również nazwa i adres odpowiedniego terytorialnie organu nadzoru budowlanego oraz numer telefonu tej instytucji. Również dane osobowe oraz numer telefonu inwestora muszą zostać umieszczone na tablicy informacyjnej. Kolejne informacje powinny dotyczyć wykonawcy robót budowlanych.

Na budowie

Plac budowy jest dla osób postronnych miejscem niebezpiecznym. To sprawia, że musi być on odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem do niego. Sposobem na zabezpieczenie placu jest zwykle ogrodzenie. Może być ono wykonane w sposób trwały lub tymczasowy. Ogrodzenie tymczasowe jest lepszym rozwiązaniem, gdyż przykładowo brama wjazdowa na plac budowy musi być całkiem innych rozmiarów, niż standardowy wjazd na posesję. W niektórych przypadkach ogrodzenie nie jest jednak możliwe do wykonania. Wówczas kierownik budowy musi zadbać o to, by plac budowy chroniony był w inny sposób. Może być to wykonane za pomocą montażu znaków i tablic ostrzegawczych lub też zapewnienie nadzoru. Nadzór jest rozwiązaniem korzystnym, szczególnie w przypadku dużych inwestycji. Chroni on nie tylko plac budowy przed dostępem osób trzecich, które mogłyby na nim ulec wypadkowi, ale również zabezpiecza zgromadzone sprzęty i materiały budowlane przed kradzieżą. Każdy plac budowy musi zostać również oznaczony tablicą informacyjną. Postawiona musi być ona w miejscu widocznym, od strony dojazdu do działki drogą publiczność. Tablicę informacyjną wiesza się na wysokości nie mniejszej niż 2 mety, co zapewnia optymalną widoczność.

Elementy placu

Jednym z podstawowych elementów, które znaleźć muszą się na naszym placu budowy jest ogrodzenie. Choć jego wykonanie nie wiąże się z powstawaniem konstrukcji nowego budynku, to ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na budowie. Przepisy prawne określają obowiązki inwestorów i kierowników budowy w tym zakresie. W projekcie domu również znajdziemy wskazówki, co do wykonywania ogrodzeń. Architekt w projekcie wskazuje, jak zabezpieczać powinno się budowę na kolejnych jej etapach. Kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie placu budowy musi zapewnić właściwe jego ogrodzenie. Ogrodzenie wykonane musi być w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla osób poruszających się od pracy. Aby uniemożliwić łatwe pokonanie ogrodzenia nie powinno być one niższe niż 1,5 metra. W miejscach, w których prace na wysokości powodują zagrożenie uderzeniem spadających z góry przedmiotów ogrodzenie musi znajdować się w odpowiedniej odległości od budynku. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż 0,1 wysokości wykonywania prac budowlanych. Ogradzaniu podlegają również wykopy. W przypadku dziur sięgających niżej niż 1 metr pod poziomem gruntu ogrodzenie nie może być niższe niż 1,1 metra.

Przygotowanie i plac

Do rozpoczęcie budowy domu konieczne jest właściwe przygotowanie placu budowy. Prace, które zajmują się tym aspektem nazywane są właśnie pracami przygotowawczymi. Pierwszym etapem prac jest wykonanie geodezyjnego wytyczenia budynku na naszej działce budowlanej. Następnie przeprowadzane są przygotowawcze roboty ziemne, takie jak niwelacja terenu. W chwili, gdy grunt jest już przygotowany do rozpoczęcie pracy teren placu budowy musi zostać odpowiednio zagospodarowany. Powstają budynki tymczasowe, a na potrzeby prac budowlanych wykonywane są przyłącza do infrastruktury. Plac budowy zagospodarowany musi być zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa. Regulacje odnoszące się do tego zakresu znaleźć możemy ustawie o prawie budowlanym oraz w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Również szczegółowe rozporządzenia mogą okazać się tu przydatnymi wskazówkami. Plac budowy musi zostać odpowiednio ogrodzony. Dzięki temu osoby, które nie powinny się na nim znaleźć nie będą mogły łatwo dostać się na jego teren. Wszelkie strefy niebezpieczne, w których przebywanie może wiązać się z narażeniem zdrowia i życia powinny zostać w sposób jasny i czytelny oznaczone. Wszystkie te elementy mają wpływ na bezpieczeństwo prac.

Początek budowy

Rozpoczęcie budowy nowego domu wymaga od inwestora przede wszystkim uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu staje się prawomocna dwa tygodnie po jej wydaniu, o ile zainteresowane strony nie wniosą żadnego sprzeciwu. Na tydzień przez rozpoczęciem budowy należy o tym fakcie zawiadomić właściwy terytorialnie nadzór budowlany. Może być to inspektorat wojewódzki lub też powiatowy. Zgłaszając w inspektoracie rozpoczęcie budowy musimy do zgłoszenia dołączyć oświadczenie kierownika budowy. W przypadku, gdy nieruchomość jest domem jednorodzinnym wówczas jest to jedyne oświadczenie. Jeśli jest to natomiast budynek o innym charakterze wówczas konieczne jest również dołączenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy w swoim oświadczeniu przyjmuje na siebie obowiązek kierowania budową oraz stwierdza, iż plan bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia pracowników został sporządzony właściwie. Kierownik budowy jest najistotniejszą osobą w procesie budowlanym. To on odpowiada za to, by plac budowy został odpowiednio przygotowany i zagospodarowany. Jemu podlega cała organizacja budowy. Za początek budowy możemy uznać chwilę, w które rozpoczną się prace przygotowawcze.

Wytyczenie budynku

Rozpoczynając budowę nowego domu musimy w pierwszej kolejności dokonać jego wytyczenia geodezyjnego. Obowiązek takiego wytyczenia obejmuje wszystkie te nieruchomości, do których wybudowania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Za przeprowadzenie wytyczenia odpowiedzialność ponosi kierownik budowy. Warto pamiętać, iż musi ono zostać przeprowadzone zgodnie z danymi zawartymi w naszym projekcie budowlanym, miejscowym planie zabudowania oraz wytycznymi pozwolenia na budowę. Wytyczenie budynku musi uwzględniać również położenie nowej konstrukcji względem budynków już istniejących, granic poszczególnych działek oraz tych budynków, które jeszcze nie istnieją, lecz zgoda na ich budowę została wydana. Kierownik budowy rzadko podejmuje się samodzielnego wytyczenia budynku. Zadanie to najczęściej zlecane jest geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Aby wytyczyć budynek należy na działce zamontować odpowiednie znaki geodezyjne. Dzięki temu możliwe jest wytyczenie głównych osi budynku, zarówno tych znajdujących się powyżej, jak i poniżej poziomu gruntu. Dla ułatwienia prac budowlanych zaznacza się wszelkie charakterystyczne dla danej konstrukcji punkty oraz miejsce przyszłych fundamentów.

Wentylacja ściany

Wilgoć dostająca się do wnętrza ścian jest powodem utraty ich właściwości izolacyjnych. Nie tylko sprawia to, że koszty ogrzewania budynku wzrastają, ale również osłabia znacząco konstrukcję. Wilgotne ściany są bardziej narażone na występowanie korozji biologicznej. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami zawilgocenia konieczne jest wykonanie odpowiedniej wentylacji ściany. Wentylacja sprawi, że wilgoć będzie mogła odparować z wnętrza ścian. W przypadku ścian warstwowych metodą na zapewnienie wentylacji jest stworzenie podczas budowy szczeliny powietrznej. Szczelina powinna mieć wielkość od 2 do 4 cm. Jej początkiem jest punkt znajdujący się około 30 cm od poziomu fundamentów. Koniec znajdować powinien się w okolicy dachu budynku. Kolejnym elementem, jaki musimy wykonać, aby zapewnić odpowiednią wentylację ścian są otwory wentylacyjne. Powinny one znajdować się w górnej i w dolnej części warstwy osłaniającej izolację cieplną ścianę. Najłatwiej wykonać je pozostawiając puste spoiny w ścianie lub też montując specjalne puszki wentylacyjne. Warto pamiętać, że utworzenie szczelin wentylacyjnych nie ma wpływu na konstrukcję budynku, jego wytrzymałość i bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Ściana trójwarstwowa

Ściany trójwarstwowe bardzo często wykorzystywane są do wznoszenia budynków mieszkalnych. Ściana taka stanowi połączenie ściany osłonowej, ściany nośnej oraz warstwy materiału izolacyjnego. Szczególnie w naszym rejonie geograficznym wybór tego typu technologii jest bardzo opłacalny, gdyż ściana trójwarstwowa zapewnia optymalną przenikalność cieplną. Aby jednak w całości wykorzystać zalety takiej konstrukcji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji takiej ściany. Jest to konieczne, gdyż do ściany trójwarstwowej wilgoć może dostać się z wewnątrz i z zewnątrz. Wilgoć z zewnątrz pochodzi z opadów atmosferycznych, a ta pojawiająca się wewnątrz budynku to przede wszystkim para wodna. Zawilgocenie ścian może zwiększać się szczególnie zimą, co jest wynikiem dużej różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem budynku, a otoczeniem zewnętrznym. W przypadku, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera stopni Celsjusza wówczas para wodna, która dostała się do ściany może zacząć się skraplać. Miejsce skroplenia nazywane jest punktem rosy. Dostanie się wilgoci do wnętrza ściany trójwarstwowej sprawi, że straci ona swoje dobre właściwości izolacji cieplnej. Ciepło będzie uciekać z budynku na zewnątrz.

Izolacja podłogi

Podczas budowy domu musimy pamiętać o tym, że wszelkie izolacje powinny być wykonane w sposób ciągły. W przeciwnym razie nie będą mogły one odpowiednio zabezpieczyć wnętrza budynku i jego konstrukcji. Jedną z najważniejszych izolacji jest izolacja fundamentu. Zarówno ściany, jak i ławy fundamentowe wymagają stworzenia izolacji poziomem i izolacji pionowej. Izolacja pionowa sprawia, że wilgoć nie może przenikać z zewnątrz przez ścianę fundamentu. Izolacja pozioma oddziela ścianę nad powierzchnią gruntu od ściany fundamentowej, na której jest ona oparta. Dzięki temu wilgoć znajdująca się w gruncie nie jest podciągana do góry. W budynkach bez podpiwniczenia izolacją pionową najczęściej wykonuje się z kilku warstw lepiku lub też masy bitumicznej. W przypadku, gdy budynek jest podpiwniczony to izolacja taka nie jest wystarczająca. Również wówczas, gdy na działce budowlanej panuje niekorzystne warunki i okresowo poziom wód gruntowych podnosi się trzeba wykonać lepsza izolację. W przypadku złych warunków gruntowych najlepiej jest zupełnie zrezygnować z podpiwniczenia chyba, że jest ono niezbędne. Solidna izolacja przeciwwodna oraz drenaż wokół budynku są wówczas koniecznym do wykonania elementem.